Voeg je header hier toe

jfhjff

Algemene Voorwaarden


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van APCON. In deze algemene
voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze
website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de
informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het
dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij .


Indien van toepassing:


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die
daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen
nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  te mogen claimen
of te veronderstellen.
 streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen
de informatie van of de inhoud op  onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij
daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige
vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om
deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige
voorafgaande mededeling.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie
die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie
van de disclaimer van op deze pagina.